top of page

Statuten

Briard Vereniging Nederland
 

Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 25 februari 2010.

 

STATUTEN van de BRIARD Vereniging Nederland, statutair gevestigd te Leusden opgericht op 30 januari 1998.

 

ARTIKEL 1

Naam en zetel

 1. De Briard Vereniging Nederland is opgericht op 30 januari 1998 en heeft haar Zetel in de gemeente Leusden.

 

ARTIKEL 2

Doel

 1. De vereniging stelt zichzelf tot doel om:

  1. zowel fokkers en liefhebbers van Briards met elkaar in contact te brengen, alsook geïnteresseerden voor de fokkerij van dit ras in Nederland voor te lichten;

  2. de raskenmerken van de Briard te bewaren;

  3. het praktische toetsen van werkeigenschappen;

  4. het voorkomen van negatieve invloeden door een eenzijdig fokbeleid, of dit nu gericht is op exterieur, gedrag en gehoorzaamheid, wedstrijdelementen of dergelijke;

  Dit alles zowel in schriftelijke uitingen als in gedrag en in een zo ruim mogelijke uitleg.

 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het uitschrijven van vergaderingen;

  2. het uitschrijven, organiseren en administreren van inventarisatiebijeenkomsten, karaktertesten en instinctproeven, clubmatches, tentoonstellingen en dergelijke en het beschikbaar stellen van deze gegevens voor de leden;het organiseren van lezingen en cursussen op kynologisch gebied;

  3. de uitgifte van een clubblad voor de leden;

  4. het stimuleren van deelname aan diverse vormen van trainingen en onderricht, zoals bijvoorbeeld gehoorzaamheids- en behendigheidscursussen, het hoeden en drijven van vee of het doen uitvoeren van reddingswerkzaamheden;

  5. haar leden voor te lichten bij aankoop, import, dekking, en alles over de fokkerij van Briards;

  6. het bevorderen van het inschrijven zowel van nesten als van enkele honden in de Nederlandse hondenstamboek en van het laten registreren van kennelnamen bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, gevestigd te Amsterdam;

  7. het bevorderen van de vorming en de instandhouding van een goed keurmeestercorps;

  8. de bestrijding van dierenmishandeling;

  9. het uitdragen en propageren om de oren niet te couperen en daarmee te proberen de kynologische mentaliteit te veranderen zodat het verkleinen van de oorschelp tot het verleden gaat behoren;Verder ieder ander wettige middel, dat een van de bovenstaande doelen bevorderd of zou kunnen bevorderen, mits dit niet in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

 

ARTIKEL 3

Duur en boekjaar

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

 

ARTIKEL 4

Lidmaatschap

 1. De vereniging kent gewone leden, gezinsleden en ereleden.

 2. Gewone leden zijn natuurlijke personen van achttien jaar of ouder toegelaten volgens de bepalingen in artikel 5..

 3. Gezinsleden zijn natuurlijke personen, achttien jaar of ouder, die voldoen aan de omschrijving in het huishoudelijk reglement.

 4. Ereleden zijn benoemd, door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. De benoeming vindt plaats vanwege buitengewone verdiensten voor de vereniging of voor diens doelstellingen.

 5. Waar in deze statuten wordt gesproken over leden worden daaronder de gewone leden, de gezinsleden en de ereleden verstaan.

 6. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

 

ARTIKEL 5

Toelating en ballotage

 1. Als gewoon lid of gezinslid kan men worden toegelaten, op basis van een schriftelijk verzoek bij de ledenadministratie onder overlegging van door het bestuur vast te stellen gegevens.

 2. De ledenadministratie publiceert, indien de kandidaat voldoen aan de vereisten vermeldt in artikel 4,in het clubblad de mededeling van de aanmelding en van zijn eventuele bevindingen aan de leden.

 3. Binnen veertien dagen na datum van publicatie in het clubblad kunnen de leden hun gemotiveerde bezwaar omtrent de toelating van de betrokkene aan het secretariaat schriftelijk kenbaar te maken. Het secretariaat zend een afschrift hiervan aan de betrokkene.

 4. Het bestuur beslist vervolgens over de toelating.

 5. Bij een negatieve beslissing geeft de secretaris een met redenen omklede schriftelijke afwijzing aan de kandidaat binnen 10 werkdagen.

 6. Beroep tegen de beslissing als genoemd in lid 4 is mogelijk bij de algemene ledenvergadering. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 12 lid 1, heeft betrokkene voor het voeren van zijn verweer bij de behandeling van zijn beroep toegang tot de Algemene Ledenvergadering waar dit beroep geagendeerd is.

 7. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 

ARTIKEL 6

Schorsing

 1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen indien deze zijn geldelijke verplichtingen niet heeft voldaan voor 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar.

 2. In de periode van schorsing, kan het lid de aan zijn lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen.

 3. Bij een schorsing wegens het niet voldoen van de contributie, vervalt het recht op de ontvangst van het clubblad.

 

ARTIKEL 7

Einde van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:

  1. door overlijden van het lid;

  2. door opzegging door het lid;

  3. door opzegging namens de vereniging;

  4. door ontzetting.

 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan uitsluitend plaatsvinden per einde van het verenigingsjaar. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren door een brief aan de ledenadministratie, die vóór 1 december in het bezit van de secretaris moet zijn. Bij een niet tijdige opzegging, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist of voortduren van het lidmaatschap strijdig is met redelijkheid of billijkheid.

 3. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor het lid voorts mogelijk:

  1. binnen één maand nadat een besluit is genomen waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard. De maand gaat in vanaf het moment dat het besluit aan het lid bekend is gemaakt of het moment waarop hij van het besluit had kunnen weten. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is echter niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;

  2. binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.

 4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar door het bestuur worden gedaan, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer een lid na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand op één december niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende verenigingsjaar heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, die door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. Deze opzegging kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen.

 5. Bij handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of bij het op onredelijke wijze benadelen ban de vereniging kan ontzetting uit het lidmaatschap worden uitgesproken. Dit gebeurt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt met opgave van de redenen. Binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving kan het betrokken lid in beroep gaan bij het bestuur. Tijdens deze beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 6. Bij schorsing (behoudens in het geval van niet betalen van contributie), opzegging of ontzetting kan een betrokkene een behandeling eisen op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. In tegenstelling tot hetgeen wordt gesteld in artikel 12 lid 1 heeft betrokkene voor het voeren van zijn verweer bij de behandeling van zijn beroep toegang tot de algemene ledenvergadering tijdens welke dit beroep behandeld wordt.

 7. Alle besluiten aangaande schorsing, opzegging en ontzetting worden door het bestuur gepubliceerd in het clubblad.

 8. Wanneer het lidmaatschap lopende een verenigingsjaar eindigt, ongeacht de reden of oorzaak, blijft toch de contributie voor dat jaar door het lid volledig verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

 

ARTIKEL 8

Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit minmaal vijf en maximaal negen personen. Het aantal bestuursleden wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

 2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar.

 3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Naast het bestuur kunnen ook de leden iemand voordragen, voorwaarde daarbij is dat deze voordracht wordt ondersteund door minimaal 10 leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet tenminste eenentwintig dagen voor de aanvang van een vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.

 4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.

 5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar keuze.

 6. Indien slechts één voordracht is opgemaakt, wordt het in die voordracht vermelde lid geacht benoemd te zijn, onverminderd de gelding van het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

 7. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 8. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De voorzitter wordt door de algemene vergadering gekozen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

 9. Op de vergadering en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 12 en 13 voor zover mogelijk van toepassing.

 10. Het oordeel van de voorzitter voor wat betreft de uitleg en/of de inhoud van een stemming is niet beslissend.

 

ARTIKEL 9

Beëindiging van het bestuurslidmaatschap

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt wanneer:

  1. Het bestuurslid zijn lidmaatschap van de vereniging beëindigd;

  2. Het bestuurslid zijn lidmaatschap door opzegging beëindigd;

  3. De benoemingsperiode is verstreken, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden;

  4. Het bestuurslid wordt ontslagen door de algemene ledenvergadering.

 2. Een bestuurslid is op elk moment bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden.

 3. Een aftredend bestuurslid is per direct herkiesbaar, tenzij hij/zij reeds gedurende drie volledige opeenvolgende perioden van drie jaar in het bestuur zitting heeft gehad, in welk geval hij/zij pas in het volgende verenigingsjaar opnieuw voorgedragen kan worden. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt de plaats van zijn voorganger in, behoudens wanneer dit geschiedt in de statutair laatste zittingsperiode, in welk geval dit bestuurslid nog éénmaal verkiesbaar is.

 4. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien daartoe argumenten aanwezig zijn, mits het besluit hiertoe wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

ARTIKEL 10

Bestuurstaak; Vertegenwoordiging

 1. De primaire taak van het bestuur is het besturen van de vereniging.

 2. Indien het aantal bestuursleden beneden het minimum aantal van vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Echter rust op hen de verplichting zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies en werkgroepen die door het bestuur worden benoemd.

 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:

  1. onverminderd het bepaalde onder 2, het aangaan van rechtshandelingen en van verplichtingen een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag of waarde te boven gaande;

   1. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;

   2. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

   3. het ter lening verstrekken van gelden, alsmede het ter lening opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

   4. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en voor het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

   5. het aangaan van dadingen;

   6. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

 6. Voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot geldleningen, het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

  1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

  2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:

   • - de voorzitter en secretaris gezamenlijk;

   • - drie gezamenlijk handelende bestuursleden.

 

ARTIKEL 11

Algemene ledenvergaderingen

 1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van minimaal veertien dagen door middel van een aan de adressen van alle leden te verzenden schriftelijke mededeling of bij oproeping via een advertentie in tenminste één veel gelezen landelijk dagblad. De termijn voor de oproeping tot een vergadering waarbij een voorziening in vacatures aan de orde komt bedraagt acht weken.

 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

  2. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

  3. voorziening in eventuele vacatures;

  4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

 3. Algemene ledenvergaderingen worden gehouden wanneer het bestuur dit wenselijk of noodzakelijk acht of wanneer dit schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste vijftig leden, tenzij het aantal leden daalt beneden vijfhonderd, in dat geval kan dit verzoek worden gedaan door tenminste een/tiende gedeelte van het totaal aantal leden.

 4. Na ontvangst van het in lid 3 bedoelde verzoek is het bestuur verplicht tot het bijeenroeping van een algemene ledenvergadering, die ten hoogste vier weken na de indiening van het verzoek moet worden gehouden. Indien het bestuur aan het verzoek binnen veertien dagen, nadat het dit heeft ontvangen, geen gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze, die is voorgeschreven voor bijeenroeping van algemene ledenvergaderingen door het bestuur.

 5. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 

ARTIKEL 12

Toegang, stemrecht en besluitvorming

 1. Alle leden, met uitzondering van geschorste leden, hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. De gewone leden, mede-leden en ereleden hebben daarin ieder één stem.

 2. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of minstens een/twintigste deel van de aanwezige stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt met niet ondertekende, dichtgevouwen briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij minstens 20% van de aanwezige stemgerechtigden een hoofdelijke stemming verlangt.

 3. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 4. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het hoogste aantal stemmen hadden verworven, of, als meer dan twee personen het hoogste aantal stemmen hadden verworven, tussen die personen, en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. De stemmingen geschieden door middel van niet ondertekende stembriefjes. Stembriefjes, die niet zijn ingevuld of waarop meer dan de naam van één kandidaat is ingevuld, zijn ongeldig.

 5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen, heeft, mits het is genomen met voorkennis van het bestuur, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

 6. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 8. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 9. Ieder (mede-)lid der vereniging kan zich door een daartoe schriftelijk gemachtigd (mede-)lid ter algemene ledenvergadering doen vertegenwoordigen, mits deze tot de volmachtgever in verhouding staat als in artikel 4 lid 3 der statuten bedoeld. Een zodanige volmacht dient schriftelijk en ter zake van elke algemene ledenvergadering afzonderlijk te worden verleend, terwijl elke zodanige volmacht voor het begin van de desbetreffende algemene ledenvergadering in het bezit van het bestuur dient te zijn gesteld, als dit niet is gebeurd kan in de vergadering van de volmacht geen rechtsgeldig gebruik worden gemaakt. Een (mede-)lid der vereniging kan ter algemene ledenvergadering slechts één (mede-)lid vertegenwoordigen. Het bestuur kan een model vaststellen, volgens de inhoud waarvan elke volmacht als hier bedoeld moet worden verleend. Het bestuur brengt de inhoud van zodanig model ter kennis van de leden, hetzij door middel van publicatie in het clubblad van de vereniging, hetzij op andere wijze.

 

ARTIKEL 13

Voorzitterschap, notulen

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de algemene ledenvergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als leider van de vergadering optreden. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

 2. Van het in de algemene ledenvergadering behandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aan te wijzen lid van de vereniging notulen gemaakt. Deze notulen worden door de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld.

 

ARTIKEL 14

Geldmiddelen

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, entreegelden, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle overige baten.

 2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die verschillende contributie betalen.

 3. Nieuwe leden betalen een entreegeld, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

 4. Ereleden zijn van betaling van een contributie vrijgesteld.

 5. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betalen van een bijdragen te verlenen.

 

ARTIKEL 15

Jaarverslag/rekening en verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 2. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

 3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

 4. Vereist een onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan ten behoeve van de commissie van onderzoek een deskundige worden benoemd, hetzij door de commissie zelf, hetzij door de algemene ledenvergadering. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en de bescheiden der vereniging te geven.

 5. De last aan de externe deskundige kan te allen tijde worden herroepen doch uitsluitend door de algemene ledenvergadering.

 

ARTIKEL 16

Huishoudelijk reglement

 1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels vaststellen over alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

 2. Het huishoudelijk reglement kan door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken, tenzij het voorstel daartoe in de oproeping tot de vergadering is vermeld.

 3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten.

 

ARTIKEL 17

Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

 1. De Briard vereniging Nederland ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

 2. De Briard vereniging Nederland aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.

 3. De leden van de Briard vereniging Nederland zijn jegens het Clubbestuur tot hetzelfde gehouden als waartoe de Briard vereniging Nederland vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.

 4. De Briard vereniging Nederland is bevoegd tot het opleggen van verplichtingen van de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de Briard vereniging Nederland is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en de reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de Briard vereniging Nederland rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben in de zin van artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 18

Statutenwijziging

 1. Wijziging van de statuten kan slechts geschieden door een besluit van de algemene ledenvergadering in een vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot die vergadering moet tenminste acht weken bedragen.

 2. Degenen, die de oproeping tot die vergadering hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór die vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, voor alle leden ter inzage leggen tot en met de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

 3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen in een vergadering, waarin tenminste tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen zesentwintig weken daarna een tweede vergadering gehouden, waarin het voorstel kan worden aangenomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebracht stemmen.

 4. Een bepaling van deze statuten, die de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van die beperking.

 5. Een wijziging van de statuten behoeft de goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 6. De wijziging van de statuten treedt eerst in werking, nadat daarvan notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.

 7. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de in lid 6 bedoelde akte van de volledige tekst van de na de wijziging geldende statuten neer te leggen ten kantore van het verenigingenregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen het gebied waarvan de vereniging haar zetel heeft.

 

ARTIKEL 19

Ontbinding en vereffening

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering in een vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot die vergadering moet tenminste twee weken bedragen.

 2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 17 lid 3 voor wijziging van de statuten van overeenkomstige toepassing.

 3. Bij het besluit tot ontbinding wijst de algemene ledenvergadering vereffenaars aan. Indien zij geen vereffenaars heeft aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

 4. Een eventueel batig saldo vervalt aan een andere kynologische vereniging.

 5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

bottom of page