Briard Vereniging Nederland

altaltaltalt

Als lid, krijgt u iedere twee maanden het clubblad "Briard Contact" van de Briard Vereniging Nederland toegezonden. Dit magazine staat vol met leuke stukjes met betrekking tot de Briard, tevens interessante medische stukjes, informatie over de door de Briard Vereniging Nederland georganiseerde evenementen, een tentoonstellingsagenda en tal van andere leuke wetenswaardigheden. Ieder lid heeft recht om te stemmen op de Algemene Ledenvergadering welke een maal per jaar gehouden wordt.

 

Contributie BVN 2020

Lidmaatschap 27,50
Gezinslidmaatschap 7,50
Automatische incasso -/- 2,50
Buitenlands lidmaatschap * 30,00
Automatische incasso -/- 5,00
Entreekosten(eenmalig) 5,00

 

Wordt men na 1 juli 2020 lid , dan is de contributie:

Leden 13,75
Gezinslidmaatschap 3,75
Buitenlandse leden * 15,00

(Het hogere bedrag voor het buitenlandse lidmaatschap wordt
bepaald door een hoger tarief voor verzending naar het buitenland.)

 

Betalingscondities:

De contributie voor het lopende jaar dient uiterlijk op 1 maart van het lidmaatschapsjaar in ons bezit te zijn.

Opzeggingen dient uiterlijk twee maanden voor het einde van het kalenderjaar te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Bij het niet tijdig opzeggen bent u verplicht het lidmaatschap voor het lopende jaar te voldoen.

 

1Copyright: Overname uit dit blad is toegestaan mits vooraf schriftelijke toestemming aan de redactie is gevraagd.

Als toestemming is verkregen, is bij plaatsing bronvermelding verplicht.

 

Overmaken op:

BIC: INGBNL2A
IBAN: NL39INGB0007858064

t.n.v. Briard Vereniging Nederland

 

Het lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar.

Vriendelijk, doch dringend verzoek:
Wilt u bij betaling duidelijk vermelden: Contributie en voor welk jaar

______________________________________________________________________________

 


Om lid te worden van de BVN moet het Inschrijfformulier volledig worden ingevuld en verzonden.


Uw naam, adres en woonplaats worden zo spoedig mogelijk in het Briard Contact gepubliceerd.
Leden kunnen binnen veertien dagen na publicatie schriftelijk en gemotiveerd bij het bestuur bezwaar
maken tegen toelating van het aspirant-lid. Het bestuur beslist over de toelating. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht.

 

De BVN kent Verschillende soorten leden:
- Algemene Leden;
- gezinsleden, waarvan de partner algemeen lid is;
- Ereleden; deze worden door de ledenvergadering benoemd

 

Het lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar, dus van 1 januari t / m 31 december.
Beëindiging van het lidmaatschap altijd schriftelijk, voor 1 november, mededelen aan de Ledenadministratie.
Komt de beëindiging na die datum binnen, dan moet alsnog voor een jaar betaald worden.
(Zie hiervoor de statuten.)